Popoldanski paneli

MODERATORICA: MOJCA DOLINAR

Andreja Dodič: Z RAZVIJANJEM USTVARJALNOSTI DO BOLJŠIH UČNIH REZULTATOV

Maja Tajnšek: ODPADEK JE LAHKO UČNI PRIPOMOČEK. OD IDEJE DO KONČNEGA IZDELKA

Natalija Grilč: USTVARJALNOST V OKVIRU PROJEKTA TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Erika Repnik: FOLKLORNA DEJAVNOST NA OSNOVNI ŠOLI RADLJE OB DRAVI SKUPAJ S PODRUŽNICAMA VUHRED IN REMŠNIK

Mag. Katja Medija: USTVARJALNOST V TRAJNOSTNI MOBILNOSTI

14.30–15.30: SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 30-LETNICI IZHAJANJA REVIJE ZGODOVINA V ŠOLI

15.30–16.30: DRUGI KROG PANELOV


PANEL 1

MODERATORICA: MAG. BERNARDA GABER

Mag. Bernarda Gaber: ŠOLSKE RAZSTAVE KOT SODOBNI DIDAKTIČNI PRISTOP IN UČNO OKOLJE PRI OHRANJANJU SPOMINA NA POMEMBNE DOGODKE

Lidija Kotnik Klaužer: S KULTURO SPOMINJANJA SKOZI ŠOLSKO RAZSTAVO KREPIMO DOMOLJUBJE

Leonida Babič: S ŠOLSKI RAZSTAVAMI USTVARJALNO V SVET ZGODOVINE

Urška Pevec: SPOZNAVANJE LOKALNE ZGODOVINE NA INOVATIVEN IN USTVARJALEN NAČIN


PANEL 2

MODERATOR: VOJKO KUNAVER

Vojko Kunaver: SPODBUJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ PREKO SEMINARJEV MÉMORIAL DE LA SHOA IZ PARIZA

Simon Purger: KAKO S POMOČJO VIDEO POSNETKOV SPODBUJAMO MOTIVACIJO IN USTVARJALNOST UČENCEV PRI POUKU ZGODOVINE

Eva Marinič: ZGODOVINA SKOZI OČI AKTIVNEGA IN SAMOSTOJNEGA UČENCA

Petra Klima: 2. SVETOVNA VOJNA SKOZI OČI DIJAKOV SŠOM


PANEL 3

MODERATORICA: DR. VILMA BRODNIK

Boštjan Kernc: SKRIVNOSTNO SPOROČILO V ZABOJU: KULTURNA DEDIŠČINA V OBLIKI IZZIVOV SOBE POBEGA IN TERENSKEGA DELA

Marjetka Pivk: RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI PRI POUKU ZGODOVINE

Mateja Drnovšek Zvonar: RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI S POMOČJO KNJIG

Ines Sliško: ZGODOVINA IN DIGITALNA TEHNOLOGIJA Z ROKO V ROKI

Urša Govekar: GREMO NA TEREN


PANEL 4

MODERATOR: TOMAŽ SMOLE

Nuša Berendijaš: POTRKAJ, NA LES, ZA SREČO!

Martina Kokelj: JOSIP2 – LETO JOSIPA JURČIČA IN JOSIPA IPAVCA

Martina Kokelj: KULINARIKA IN CANKAR

Danica Aščić: OHRANJANJE BRIŠKE KULTURNE DEDIŠČINE S POMOČJO RAČUNALNIŠKE IGRE MINECFRAFT


PANEL 5

MODERATOR: GUIDO KRIŽMAN

Veronika Bjelica, Duška Žitko, Guido Križman: MUZEJ KOT PROSTOR INTERAKTIVNEGA IN  USTVARJALNEGA UČENJA

MODERATOR: DR. ANTON POLŠAK

Borut Stojilković: KAKO GEODIVERZITETA PRIPOMORE K IZOBRAŽEVANJU

Nejc Kavka: KRATKI DOKUMENTARNI FILM OGENJ V ALPAH

Tomaž Kofol: KRAS JE KRASNA UČILNICA

Tina Finc: USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST PRI SPOZNAVANJU SEVERNOAMERIŠKIH STAROSELCEV

MODERATORICA: MAG. KLAVDIJA ŠIPUŠ

Mag. Klavdija Šipuš: UPORABA GLEDALIŠKIH TEHNIK PRI OBRAVNAVI SODOBNIH DRUŽBENIH IZZIVOV 

Polona Strnad Bensa: AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO  ̶ KAKO PREMAGATI PREDSODKE, STEREOTIPE IN STIGME PRI ZAPORNIKIH

Barbara Polajnar: ČASOPISNO GLEDALIŠČE IN KRITIČNO MIŠLJENJE (delavnica)

MODERATORICA: JOŽICA PIKA GRAMC

Mag. Tanja Plevnik: DNEVI DRUGAČNEGA UČENJA

Manca Šetinc Vernik: KO PRIDE SVET V RAZRED

Renato Flis: UČITI SE ŽIVETI SKUPAJ

Vesna Badjuk Kunaver: EVROPA IN JAZ

Dr. Tadej Rifel: USTVARJATI Z MLADIMI – PRIMER AKTIVNEGA SODELOVANJA

MODERATORICA: MAG. SOFIJA BAŠKARAD

Mag. Edin Saračević: HAIKU – JASNA ARTIKULACIJA SAMOZAVEDANJA (predavanje in delavnica z napotki za pisanje haikujev)

MODERATOR: TOMAŽ KRANJC

Tomaž Kranjc: KAJ SO PISALI O USTVARJALNOSTI V PRVI DEKADI 21. STOLETJA

MODERATORJA: PRIMOŽ KRAŠNA IN MAG. NATALIJA KOCJANČIČ

Dr. Nataša Smolič:  KREATIVNE METAMORFOZE – LUM KOT MOTIVACIJA ZA UPORABO KLASIČNIH ZNANJ

Dr. Vesna Jurač: PRAVLJIČNO GLEDALIŠČE

Maja Bencek: GRAFIKA V DRUGEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Dr. Marija Pepelnak Arnerić: POMEN RAZVIJANJA USTVARJALNOSTI UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI

Vasja Nanut: DVA BIENALA: »TERRA MYSTICA« IN »PO FABIANIJEVIH POTEH«

Špela Kumer: SPODBUJANJE KREA®TIVNOSTI V PROGRAMU TEHNIŠKA GIMNAZIJA

MODERATORICI: DR. INGE BREZNIK IN DR. ADA HOLCAR BRUNAUER

Dora Ožvald, Valentina Gselman, Maja Stavbar, Janja Fidršek, Jelka Bojc: USTVARJALNI MOZAIK

Vesna Starman, Suzana Čopi Stanišič: VLOGA UMETNOSTI PRI OBLIKOVANJU INOVATIVNEGA UČNEGA OKOLJA

Blaž Cifrek: GLASBA IN TUJ JEZIK

Simona Svanjak: USTVARJANJE IN POUSTVARJANJE UČENCEV V ČASU KORONE

MODERATOR: DR. DIMITRIJ BEUERMANN

Tina Ostruh: SINHRONIZACIJA GLASBE, GIBA IN ZVOKA I

Dr. Dimitrij Beuermann: ZEMLJEVID USTVARJALNEGA PROCESA IN OSEBNOSTNEGA RAZVOJA UČENCEV

Špela Medved: KO IZ USTVARJALNEGA NAMIGA NASTANE PLES

Ana Germ: USTVARJALNI PROCESI V PLESU – BALETU

Ana Trojnar: BALETNA USTVARJALNOST V ČASU KARANTENE (posnetek nastopa učencev)

Tina Ostruh, Manca Langus, Pina Berk:  SINHRONIZACIJA GLASBE, GIBA IN ZVOKA II (posnetek predstave)