O konferenci

Ustvarjalnost in inovativnost sta med glavnimi lastnostmi sodobnega človeka. Ustvarjalnost in inovativnost sta botrovali vsem velikim odkritjem, izumom in novostim v celotni zgodovini človeštva na vseh področjih delovanja in ustvarjanja od gospodarstva, družbenega organiziranja, političnega delovanja, kulturnega ustvarjanja, razvoja znanstvenih disciplin do človekovih duhovnih predstav. Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo človek spreminja svoje vsakdanje življenje, širi obzorja in meje znanega izven obstoječih okvirjev. Umetniška, znanstvena, tehnološka, ekonomska … ustvarjalnost so omogočale razvoj in napredek, občasno pa je prihajalo tudi do zlorab, npr. izumi, ki so bili uporabljeni za množično uničevanje človeštva in okolja. Verjamemo, da bosta v prihodnosti ustvarjalnost in inovativnost vodili v uvajanje novosti, izumov in odkritij, ki bodo širili blaginjo za vse v varnem in zdravem okolju in družbi (etični vidik).

V izobraževanju spadajo veščine ustvarjalnosti in inovativnosti med najpomembnejše veščine vseživljenjskega učenja. V učnih načrtih družboslovnih in humanističnih predmetov je ustvarjalnost in inovativnost zajeta v učne cilje, ključne kompetence in didaktična priporočila za izvajanje pouka. Nanaša se na ustvarjalno in inovativno učenje v povezavi z ustreznim učnim okoljem (terensko, delo, muzejsko delo, arhivsko delo, galerijsko delo, ekskurzija, digitalno učno okolje idr.). Ustvarjalno in inovativno učenje in poučevanje je povezano z avtentičnim in izkustvenim učenjem, učenjem z raziskovanjem, projektnim učnim delom, z igrami vlog in simulacij, učenjem s pomočjo digitalne tehnologije ipd. Ustvarjalnost in inovativnost zajemajo tudi učni cilji, ki se nanašajo na zmožnost vživljanja v različne perspektive, snovanje izvirnih pogledov in rešitev ter na razumevanje pomena gospodarskih, kulturnih, družbeno-političnih dosežkov človeštva v zgodovini. Ustvarjalen in inovativen pouk je povezan z ustvarjalnimi in inovativnimi učnimi okolji.

Pri predmetih s področja umetnosti so z ustvarjalnostjo prežeti učni cilji, vsebine ter dejavnosti za njihovo doseganje. Ustvarjalni pristopi so vključeni pri samostojnem ustvarjanju (in poustvarjanju), interpretaciji umetniškega dela. Učenci iščejo, razvijajo, oblikujejo nove in izvirne ideje. Pomembno je razumevanje umetnosti kot enega najpomembnejših izrazov človeške ustvarjalnosti.

Ključno vprašanje konference je, kako lahko pri družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetih razvijamo in spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost. 

Cilji konference:

  • predstaviti psihološke izsledke raziskav ustvarjalnosti in inovativnosti;
  • predstaviti socialne inovacije, kot ključne za preživetje človeške skupnosti z novimi načini sobivanja;
  • predstaviti in preizkusiti ustvarjalne učne in didaktične strategije za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja;
  • predstaviti in preizkusiti ustvarjalna učna okolja za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja;
  • predstaviti učne dosežke, ki so rezultat ustvarjalnega učenja;
  • predstaviti, v kolikšni meri je pouk na daljavo spodbujal ustvarjalnost in inovativnost učiteljev in učencev.